Mekis Péter evangélikus orgonaművész bevezető játékára vonult be a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöksége, amelyben Papp János egyházelnök testvér képviselte a baptistákat. A megjelenteket Fischl Vilmos főtitkár köszöntötte a különböző egyházakban szokásos köszöntéssel: „Áldás, békesség; Erős vár a mi Istenünk; Az Úr áldja meg!”

Elsőként a szolgálattevő énekkarok, a Budafoki Baptista Énekkar és az evangélikus Lutheránia Énekkar közösen énekelte Kamp Salamon vezényletével a 119. zsoltárt, Heinrich Schütz dallamával, Vizi István református karnagy szövegfordításával. „Ó boldog az az ember, ki Isten útján jár / Törvényét tarja szemmel, és mindig Őrá vár. / Kik Istent szívből óhajtják, és őrzik bizonyságát, / Hűségét meglátják.”

A Budafoki Baptista Énekkart Szilágyiné Mátyus Elvira vezényelte, orgonán kísért Tóka Szabolcs orgonaművész. Két művet adtak elő: Twila Paris: Adjunk hálát szívből Istennek és David Angerman: Örvendj! című darabját. „Uram, jöjj, fogadd el az én dicséretem!”– szólt az ének Istenhez és az „Örvendj!” felszólítás a kórus énekét hallgató gyülekezethez. A mű középrészében lágyan megszólalt egy imádság is: „Tisztítsd meg ajkam és szívem, tetszésedre hadd éljek!” A templomot betöltötte a budafokiak kiváló énekszolgálata.

A Lutheránia Énekkar zenei szolgálatában közreműködött Krum Enikő (szóló ének) a kórust Mekis Péter kísérte orgonán, vezényelt Kamp Salamon. Műsorukban az evangélikus Szokolay Sándor műveit adták elő. „Áldjuk Isten nagy kegyelmét!” és a „Gloria” című művét.

„A reformáció nemcsak azt jelenti, hogy ránk van bízva valami, hanem azt is, hogy mi vagyunk rábízva valakire” – emelte ki prédikációjában Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, aki „Most pedig Istenre bízlak titeket, és kegyelme igéjére, akinek van hatalma arra, hogy építsen és örökséget adjon a szentek közösségében.” (ApCsel 20,32) alapján tartotta meg ünnepi igehirdetését. Ahogyan Pál, az efézusiakat Istenre bízta, a reformátorok, Luther és Kálvin is újra Istenre bízták az egyház tagjait. A reformáció lényege, hogy az egyház újra odakerült Isten kegyelmének igéje alá. Ma a reformáció ünnepe ne a múltba merengés legyen, hanem éljünk Isten kegyelmének igéje szerint. Be kell épülnünk Isten templomába, mint élő kövek. Ehhez formáltatnunk kell. Kondor Péter a személyes életváltozásról is szólt, megemlítve, hogy a kegyelmes Isten szeretete az ige által átformálja, építi az embert: azért épít bele az Ő templomába, hogy végül átadhassa az örökséget.

Az igehirdetést követően a Pünkösdi Zenei Misszió Égi Szólamok Kórusának tagjai szolgáltak Schmélné Papp Ágnes vezetésével. A könnyűzene hangján szólaltatták meg énekeiket „Van egy szív, ki értünk élt; Erőt ad a gyengének; Az áldás címmel.

Az ünnepi istentisztelet liturgiájában imádsággal közreműködött Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke, Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke, és Khaled A. László, a Magyarországi Metodista Egyház szuperin-tendense. Végül Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a MEÖT főtitkára vezetésével a jelenlévők elimádkozták a Mi Atyánkot.

A templom kapuján kilépve még zúgott az orgona, amelynek hangja már keveredett a forgalmas tér zajával, de a szívemben még mindig zengtek a nyitóének sorai: „Megáll az Úr igéje, örökké megmarad, / Hol hangzik szent beszéde, ott bő áldás fakad. / Nem állhat senki ellene, megáll az Úr beszéde / Mert soha nincs vége.”

Október elsején megnyitottuk a reformáció hónapját!

 

Marosi Nagy Lajos, 
az „Október a Reformáció Hónapja” MEÖT bizottság tagja